فایل راهنمای تکمیل اطلاعات فردی کاربران

لطفا به منظور صدور گواهینامه و پرداخت پاداش پیشنهادهای مصوب توسط دبیرخانه نظام پیشنهادها، نسبت به تکمیل اطلاعات فردی خود در سامانه نظام پیشنهادها اقدام نمایید.

دریافت فایل ضمیمه

شهرداری مشهد - دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی - گروه شهر خلاق © 2019