آخرین پیشنهادهای مصوب
  • درج کد QR بر روی گواهینامه های پیشنهاد مصوب یونس مهرپویا 1399/02/04 امتیاز: 35
  • عدم صدور گواهی نامه فرزانه هژبری 1398/12/11 امتیاز: 29
  • استفاده از کارتن پلاست به عنوان مانع ریشه در هنگام کاشت نهال در طرح مشارکت مردمی حجت جدی ازغندی 1398/07/03 امتیاز: 40
  • نمایش سرعت تقریبی اتوبوس در نقشه همراه مشهد محسن ناهیدی 1398/11/03 امتیاز: 49