پاداش سری 17 پیشنهادهای مصوب واریز به حساب بانک شهر

پاداش پیشنهادهای کارکنان - سری 17- طبق لیست پیوست در تاریخ 99/04/07  به شماره حساب های اعلام شده بانک شهر  واریز  شد.

دریافت فایل ضمیمه