صدور گواهینامه پیشنهادهای مصوب - سری 20 مشاهده لیست اسامی: در بخش تکمیلی خبر

«گواهينامه پيشنهادهاي مصوب مرحله 20» و "گواهینامه پیشنهادهای مصوب جشنواره سازمان یادگیرنده و جشنواره رفع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا ویروس"  (طبق ليست پيوست) براي پيشنهادهاي كاركنان، آماده تحويل به رابط آن مجموعه است.
آدرس دفتر: صاحب الزمان 21، ساختمان عظيم، طبقه1، واحد 1 ، گروه شهر خلاق
شايان ذكر است امكان صدور گواهينامه المثني مقدور نيست.

دریافت فایل ضمیمه