رویدادهای زومینو زومینو هر ماه روی یک مسأله از سازمان زوم می کند.

شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد: طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده و با هدف حل مسائل سازمان های تابعه شهرداری، ماهانه یک مورد از چالش ها و مسائل سازمان‌ها که قبلاً شناسایی شده، برای کارمندان مطرح و از طریق سامانه نظام پیشنهادها دریافت، تا نسبت به بهبود و رفع آن اقدام صورت گیرد.

چهار رویداد اول از مجموعه رویدادهای زومینو در خصوص مسائل حوزه حمل و نقل می باشد که طبق برنامه زمان بندی شده اطلاع رسانی و اعلام خواهد شد.

پس از اتمام رویدادهای زومینو و موضوعات اعلام شده هفته خلاقیت برگزار می‌شود تا طی برگزاری هفته خلاقیت پیشنهاددهندگان برگزیده بتوانند تیم های گروهی خود را تشکیل داده و با گذراندن کارگاه های آموزشی با تقویت پیشنهادهای خود، با دیگر تیم ها به رقابت بپردازند.#زومینو

دریافت فایل ضمیمه