اعلام برندگان جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع سازمان یادگیرنده مدیر کل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد از اعلام برندگان جشنواره نظام پیشنهادات با موضوع سازمان یادگیرنده در چهارمحور اعلام شده خبر داد.

 در این جلسه،  محمدمهدی کریمی ضمن اشاره به درخواست گروه آموزش و توانمندسازی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی جهت برگزاری این جشنواره با موضوع سازمان یادگیرنده دردی ماه 98 گفت: این جشنواره دیماه 98 برگزار شد و در حال حاضر(23 اردیبهشت 99 ) برندگان این جشنواره معرفی  شدند.
در این جشنواره و در بازه زمانی یک ماهه 196 پیشنهاد توسط کارکنان شهرداری ثبت شد که از این تعداد 149 پیشنهاد به صورت فردی و 47 پیشنهاد به صورت گروهی به ثبت رسید.

محمد مهدی کریمی در ادامه با اشاره به استقبال همکاران شهرداری از این جشنواره افزود: جلسات بررسی و داوری پیشنهادها برگزار و از بین 196 پیشنهاد ثبت شده در نهایت 3 پیشنهاد برتر انتخاب شد.
مدیر کل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد در خاتمه در خصوص برندگان نهایی این جشنواره اظهارداشت: آقایان علی نظری از منطقه 12، حسین امین التجار از سازمان مدیریت پسماند و سید تقی علوی از منطقه 6 جزو پذیرفته شدگان این جشنواره بودند.