آخرین پیشنهادهای مصوب
  • اضافه نمودن عنوان حراج در سامانه ets مسعود رمضان زاده 1398/05/07 امتیاز: 50
  • اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص فعالیتهای مرتبط در روزهای هوای آلوده از طریق تلویزیون های مرکز پایش محیط زیست شهری سعید ابطحی 1398/07/08 امتیاز: 50
  • حکاکی و نشانه گذاری روی پمپهای آبنماها و موتورخانه های فضای سبز جهت شناسایی آنها در هنگام سوختگی علی میثاقی 1398/07/28 امتیاز: 50
  • روز بدون خودرو شخصی پرسنل خدوم شهرداری سیده اکرم علوی 1398/03/26 امتیاز: 30